Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy a sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.interie.sk.

 

OBJEDNANIE TOVARU

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru.

 

POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

K potvrdeniu objednávky dochádza elektronicky po odoslaní objednávkového formulára. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky do svojho e-mailu, ktorý vyplní v objednávkovom formulári.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

  • Dobierka - pri prevzatí tovaru od prepravcu.
  • Bankovým prevodom - po uhradení zálohovej faktúry na náš bankový účet, bude objednaný tovar dodaný na Vašu adresu.

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednaný tovar Vám zašleme obchodným balíkom Packeta Home.

Pri objednávke nad 60 € je poštovné a balné ZADARMO.

Pri objednávke do 60 €:

  • Packeta Home: Poštovné a balné 3,99 €.

 

DODACIA LEHOTA

Packeta Home: Dodanie do 48 hodín od expedície.

Odporúča sa nechať si tovar poslať tam, kde budete zastihnuteľní. Inak bude balík uložený na pošte.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom (nevzťahuje sa na kupujúceho - podnikateľa):

Kupujúci berie na vedomie, že, mimo iného, nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť pri dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy s dodávkou tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a zhygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy pri dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

Pokiaľ bolo predmetom kúpi tovar upravený podľa prianí kupujúceho (napríklad našitie stužky, obšitie záclony či závesu, skrátenie výšky záclony), je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ale predávajúci je oprávnený vrátiť mu iba 50 % kúpnej ceny tovaru. Cena za prípadné nakúpené služby (obšitie, našitie stužky, skrátenie a pod.) sa nevracia. Pokiaľ bola metrážová záclona ustrihnutá predávajúcim na šírku menšiu ako 2 metre alebo záves na výšku kratšiu ako 2,5 metra, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné (takýto tovar už je nepredajný).

Pokiaľ nejde o prípad uvedený v predchádzajúcich 2 odstavcoch či o iný prípad stanovený platnými právnymi predpismi, kedy nejde od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, ktorý predávajúci predlžuje na tridsať (30) dní, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota beží odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iného e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, kupujpci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obyčajnou poštovou cestou. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody (v primeranej výške), ktoré mu tým vznikli. Spotrebiteľ sa tiež zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažené prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to prevodom na bankový účet kupujúceho. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu až po vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo kým nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbtočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Pokiaľ je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva sa míňa účinku a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

 

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim - podnikateľom:

Kupujúci - podnikateľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť pre jej opodstatnené porušenie predávajúcim. Odstúpenie musí byť prevedené písomne s uvedením čísla objednávky. V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) pracovných dní od odoslanie odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, hlavne, musí byť bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedajú požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obyčajne používa.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obyčajným užívaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ vyplýva z povahy tovaru.

Pokiaľ je vada odstrániteľná, môže sa kupujúci domáhať alebo opravy, alebo doplnenia toho, čo chýba, alebo primeranej zľavy z ceny a pokiaľ nie je možné vadu odstrániť, môže odstúpiť od zmluvy alebo sa domáhať primeranej zľavy z ceny. Pokiaľ má zakúpený tovar vady, kupujúci môže požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba časti veci, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčastí. Pokiaľ toto nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy, a pokiaľ by to nebolo neúmerné, je možné aj vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Spotrebiteľ má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčastí aj v prípade odstraniteľnej vady, pokiaľ vec nemôže riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že má vec vadu, a ide o vec predanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má spotrebiteľ miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Kupujúcemu prináleží aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

V prípade, že kupujúci objedná metrážové záclony v šírke menšej ako 2 metre, a metrážové závesy vysoké menej ako 2 metre, je predávajúci oprávnený vyžadovať platbu predom.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov sa riadime nasledujúcimi podmienkami ochrany osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU

Internetový obchod www.interie.sk je prevádzkovaný spoločnosťou PRAMACO, s.r.o, so sídlom Zvěřinova 3413/12, 130 00 Praha 3 - Strašnice, IČO: 28256484, DIČ: CZ28256484. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 135764.